Sestry vo farnosti Bošany počas januára slávili viacero významných udalostí

Naša farnosť Bošany prežívala v mesiaci január radostnú atmosféru dvoch významných udalostí. Prvou bola slávnostná inaugurácia poštovej známky s portrétmi slovenských kardinálov Jána Chryzostoma Korca a Jozefa Tomka. Kardinál Korec sa narodil v Bošanoch 22. januára 1924. Bol významnou osobnosťou Cirkvi a národa. Od r. 1990 do roku 2005 bol  biskupom našej nitrianskej diecézy. Inaugurácia sa konala 12.januára 2024 v našom farskom kostole sv. Martina z Tours. Sv. omšu celebroval Mons. Ján Vallo, predseda Spoločenstva kresťanskej filatelie na Slovensku – Sv. Gabriel, ktorý na záver sv. omše známku požehnal. Známka bola vydaná z príležitosti storočnice od narodenia oboch našich kardinálov.

Dňa 13.1.2024 našu malú komunitu navštívil pomocný  nitriansky biskup Peter Beňo. Po privítaní sme sa spoločne krátko pomodlili v našej domácej kaplnke. Potom nám otec biskup venoval celú hodinu, ktorú sme spolu strávili v srdečnom a milom neformálnom rozhovore. Bol to pre nás vzácny a obohacujúci čas. Nakoniec nám poďakoval za službu, ktorú konáme vo farnosti a poprial veľa Božích milostí a udelil nám svoje požehnanie. Poďakovali sme mu  za čas, ktorý si našiel na návštevu našej komunity a s prianím všetkého dobrého v novom roku a uistením o našich modlitbách sme rozlúčili.

V piatok 26.1.2024 sme sa v našom farskom kostole v Bošanoch rozlúčili so vzácnym človekom, zosnulým  Jozefom Halmom,  bošianskym rodákom.  Narodil sa v roku 1939. Vyštudoval hudobnú školu a stal sa učiteľom hudby.  V roku 1969 emigroval do slobodnejšieho sveta. Žil v Nemecku, v Mníchove, kde sa stretol  s viacerými Slovákmi, aj s pánom Viktorom Magdolenom, bratom našej sestričky Kajetany, ktorý pochádzal z neďalekých Chynorian. V spolupráci tvorili rôzne piesne. Pán Jozef  Halmo skomponoval viaceré  hudobné skladby. Najznámejšie z jeho tvorby je pieseň Kráľovná nebies, Sancta Maria, Dolorosa, vianočná svätá omša „Radostná zvesť“ a mnoho ďalších. V roku 2015 mu bola udelená cena Fra Angelica za prínos v oblasti sakrálnej tvorby. Prebral ju z rúk Mons. Stanislava Zvolenského. Tiež mu bol udelený titul Čestný občan Bošian. Pán Halmo zomrel v Mníchove dňa 22.12.2023 a bol prevezený do rodných Bošian. Hlavným celebrantom zádušnej svätej omše bol otec biskup František Rábek. Ďalej koncelebroval pomocný spišský biskup Ján Kuboš, Mons. Štefan Vallo a viacero kňazov. Po sv. omši bolo uloženie urny na miestnom cintoríne v Bošanoch.

V nedeľu 28.1.2024 sme si v Bošanoch pripomenuli 100. výročie narodenia významnej osobnosti v blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca. Narodil sa 22.1.1924. Pri tejto príležitosti bola slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol nitriansky biskup Viliam Judák. Na sv. omši sa zúčastnili kňazi pochádzajúci z Bošian a ďalší, ktorí  pôsobili v tejto farnosti. Viacerí kňazi na túto slávnosť prišli zo Spoločnosti Ježišovej,  do ktorej patril aj kardinál Korec. Kazateľom bol Mons. Štefan Vallo, ktorý tiež  pôsobil v Bošanoch a osobne poznal mamičku pána kardinála. V homílii priblížil viaceré udalosti zo života pána kardinála Korca a nazval ho prorokom dnešných čias. Po sv. omši sme v procesii prešli na ulicu a malé námestie, cez ktoré prechádzal  Ján Korec  ako žiak do školy. Toto námestie bolo dnešným dňom slávnostne pomenované ako námestie Jána Chryrostoma kardinála Korca, na ktorom bola odhalená pamätná tabuľa. Potom nasledovala slávnostná akadémia, ktorou sa slávnosť ukončila.