Bratislava-Štyndlova

Našu komunitu tvorí v súčasnosti 9 sestier a postulantka. Pôsobíme v Mestskej časti Ružinov, ktorá je srdcom Bratislavy a sídlom mnohých inštitúcií, úradov a politických strán.

Viaceré sestry pracujú v OZ Slnečnica Slovensko, kde zabezpečujú odbornú garanciu, štatutárstvo a spolu s laickými zamestnancami poskytujú odbornú ošetrovateľskú a hospicovú starostlivosť chorým a zomierajúcim pacientom vo všetkých mestských štvrtiach Bratislavy. Opatrovateľská starostlivosť o starých ľudí je sústredená  v Mestskej časti Ružinov. Jedna zo sestier komunity poskytuje a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť ľuďom bez domova v rámci organizácie Depaul Slovensko. V  cirkevnej škole sv. Vincenta de Paul pôsobí jedna sestra ako katechétka a vychovávateľka. Ďalšia sestra učiteľka pôsobí v škole sv. Jána de la Salle, kde vyučuje chémiu, biológiu a fyziku a zároveň je poverená formáciou postulantiek. Aktuálne je v komunite jedna postulantka, ktorá pracuje ako opatrovateľka v rámci OZ SS. Dve sestry vypomáhajú vo farnosti ako organistky a zároveň sa venujú deťom a mládeži  v rámci Združenia mariánskej mládeže.

Vo farnosti vypomáhame rozdávaním sv. prijímania počas sv. omší,  dôstojným slávením vincentských sviatkov. Poskytujeme materiálnu a poradenskú pomoc sociálne slabým a viacdetným rodinám hlavne prostredníctvom projektov. Spolupracujeme s jednotlivými vetvami vincentskej rodiny na spoločných projektoch  ( Boj proti hladu, animátorské kurzy ZMM, formačné stretnutia…).

V hlavnom meste prežívame svoje obetovanie Bohu v misii, ktorá nám bola zverená i v spoločenstve sestier – v komunite. Spoločne sa snažíme vydávať autentické svedectvo zasväteného života s hlbokým prepojením na misiu, pripodobňovať náš životný štýl štýlu chudobných, byť blízko pri nich a medzi nimi.

Napriek tomu, že spoločenstvo veriacich v hlavnom meste je zväčša anonymné, mnohí ľudia, i neveriaci, sa na nás s dôverou obracajú a často nás žiadajú o radu, modlitby i službu. Prosíme Pána, aby sme boli stále viac otvorené a vnímavé na potreby chudobných, ktorí sa nachádzajú na periférii a aby nás uschopnil im účinne pomáhať, k čomu nás vyzýva súčasný pápež František a  ako si to priali naši Zakladatelia sv. Vincent a sv. Lujza.