Naši svätí

Generálny predstavený, P. Tomaž, vo svojom liste k sviatku sv. Vincenta de Paul nás pozval, aby sme „obnovili a prehĺbili náš vzťah k svätým, blahoslaveným, Božím služobníkom vincentskej rodiny na celom svete, ako k vzorom života vincentskej charizmy“.

Dejiny Spoločnosti sú veľkými dejinami svätosti, je v nich zoskupenie svätých sestier známych i menej známych, ktoré poznačili tieto dejiny.  Všetky poznáme sestry, ktoré žili svoj život dcéry kresťanskej lásky v žiarivom svetle, ktoré nás premenilo, vedie nás a živí nás.

„Na začiatku piateho storočia vincentskej charizmy… Prehĺbme a obnovme náš vzťah k svätým, blahoslaveným a Božím služobníkom našej Rodiny, ktorých život je vzorom stelesnenia charizmy. Prejdite si zoznam všetkých svätých, blahoslavených a Božích služobníkov vincentskej rodiny.… Povzbudzujte iných, aby prosili o príhovor tohto svätca, blahoslaveného alebo Božieho služobníka v rôznych potrebách a dôverovali v jeho orodovanie u Boha. Buďte otvorení na milosti, zázraky, uzdravenie duše i tela a na obrátenia… To zároveň napomôže k procesu svätorečenia alebo blahorečenia našich blahoslavených a Božích služobníkov. Mnohí z nich ešte potrebujú, aby bol Kongregácii pre kauzu svätých predložený zázrak a aby tak Cirkev mohla oficiálne uznať ich svätosť.“ (List generálneho predstaveného Tomaža Mavriča, 03. sept. 2018).

Všetci kresťania sú krstom zasvätení a teda povolaní k svätosti.

Pán Ježiš, božský Učiteľ a vzor všetkej dokonalosti, hlásal všetkým svojim učeníkom bez rozdielu v každom životnom postavení svätosť života, ktorej on sám je pôvodcom a zavŕšením: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). Z toho je každému jasné, že všetci veriaci v Krista, akéhokoľvek stavu a postavenia, sú povolaní na plnosť kresťanského života a na dokonalosť v láske. Táto svätosť vedie i v pozemskej spoločnosti k ľudskejšiemu životu.