Košice

V súčasnosti našu komunitu tvorí 17 sestier. Prvé záznamy o pôsobení Dcér kresťanskej lásky v Košiciach máme z roku 1887, kedy prišlo desať sestier nemeckej, chorvátskej a slovinskej národnosti (patrili pod monarchiu Rakúsko-Uhorsko), pracovať k nemocným do starého špitála. V roku 1922 prišli prvé slovenské sestry do Komenského ústavu, kde sa venovali ošetrovaniu chorých a čakali na nástup do novej nemocnice (terajšia Stará fakultná nemocnica). O rok neskôr začali v nej pôsobiť. Nová nemocnica sa vzmáhala, ale vyžadovala si potrebnú odbornosť zdravotných sestier, preto provinciálni predstavení vyžiadali povolenie  k výstavbe ošetrovateľskej školy. V roku 1929 sa začalo so stavbou prvej ošetrovateľskej školy na Slovensku. V novom roku 1932 do nej nastúpili prvé žiačky. Sestry pracovali aj v druhom dome, v sirotinci v Barci. V roku 1950 boli násilne odvezené a budovy zabral štát. V roku 1991 nám bola budova bývalej ošetrovateľskej školy vrátená a po rekonštrukčných prácach 1.9. 1992 tu začala pôsobiť prvá komunita sestier. Dnes sú staršie a choré sestry živým svedectvom vernosti a obetavosti pre mladšie sestry. Svojím utrpením, chorobami, modlitbami podporujú sestry v službe, obetujú sa za chudobných, ktorí prichádzajú prosiť o pomoc, a ktorým sa slúži, za ZMM a za povolania. Vo vernosti charizme i naša komunita venuje sily a čas ľuďom bez domova, väzňom, chudobným rodinám, opusteným, starým a chorým, deťom a mládeži.

Služba sociálne slabým viacpočetným rodinám – Poskytujeme pomoc viacerým rodinám, ktorým finančné príjmy nestačia na pokrytie všetkých výdavkov. Raz v týždni si prichádzajú k nám pre potraviny, príležitostne im dávame šatstvo a hygienické potreby, v prípade potreby aj lieky. Snažíme sa  pomáhať i rodinám, ktoré sa ocitnú na ulici.

Služba rodičom – Dve sestry sa starajú o svoje mamky, ktoré sú už odkázané na ich pomoc buď kvôli veku alebo zdravotnému hendikepu.

Služba deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia – Je zameraná na pomoc deťom a mládeži ohrozených sociálnym vylúčením. Skupina detí je rôznorodá. Sú medzi nimi deti z rozvrátených a z viacpočetných rodín. Niektoré z nich majú za sebou život na ulici a momentálne žijú v krízových centrách pre matky s deťmi. Viaceré z nich pre mentálnu zaostalosť navštevujú špeciálne školy. Bývajú v náročných podmienkach, v prostredí, ktoré po materiálnej stránke nezodpovedá celospoločenskému štandardu. Pomoc týmto deťom spočíva v poskytovaní základných materiálnych potrieb (lieky, obedy v škole, obuv a odev). Súčasťou projektu je i zabezpečenie detí do školy zakúpením zošitov a iných školských pomôcok. Počet detí je 45. Počas jarných a letných prázdnin pre nich organizujeme trojdňový prímestský tábor, ktorého náplňou je  náučný, duchovný, zábavno-herný  a športový program. Jedenkrát v týždni sa niektorým z nich venujú sestry doučovaním školského učiva.

Služba ľuďom bez domova – Poskytujeme im starostlivosť od roku 1998. Spočiatku sme im vydávali stravu len príležitostne. Keď narástol počet týchto chudobných, začali sme im variť polievku. Denne vydávame v letnom období 30 až 40, v zimnom období 40 až 60 porcií desiatovej polievky s chlebom pre ľudí žijúcich na ulici. V prípade potreby im poskytujeme základné zdravotnícke ošetrenie, hygienu, odvšivovanie a výmenu prádla. Okrem zabezpečenia základných potrieb na prežitie sa snažíme duchovnými rozhovormi a sociálnym poradenstvom pozdvihovať ich ľudskú dôstojnosť a pomáhať im zaradiť sa do normálneho života spoločnosti.

Služba deťom a mládeži – Staráme sa o ľudskú a duchovnú formáciu jednotlivých spoločenstiev ZMM vo viacerých farnostiach, najmä v okolí Humenného, Prešova, Trebišova  a Košíc. Počas letných prázdniny organizujeme letné duchovné tábory pre deti a duchovné obnovy pre mladých.

Služba chorým – Viacerým chorým v našej farnosti prinášame Eucharistiu do ich príbytkov a na onkologické oddelenie do Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura.

Služba rodičom drogovo závislých detí – Každú stredu sa v kaplnke nášho domu spoločne s rodičmi drogovo závislých detí modlievame ruženec. V sobotu majú priestor na vzájomné povzbudenie výmenu skúseností.