Košice

V súčasnosti našu komunitu tvorí 18 sestier. Prvé záznamy o pôsobení Dcér kresťanskej lásky v Košiciach máme z roku 1887, kedy prišlo desať sestier nemeckej, chorvátskej a slovinskej národnosti (patrili pod monarchiu Rakúsko-Uhorsko), pracovať k nemocným do starého špitála. V roku 1922 prišli prvé slovenské sestry do Komenského ústavu, kde sa venovali ošetrovaniu chorých a čakali na nástup do novej nemocnice (terajšia Stará fakultná nemocnica). O rok neskôr začali v nej pôsobiť. Nová nemocnica sa vzmáhala, ale vyžadovala si potrebnú odbornosť zdravotných sestier, preto provinciálni predstavení vyžiadali povolenie  k výstavbe ošetrovateľskej školy. V roku 1929 sa začalo so stavbou prvej ošetrovateľskej školy na Slovensku. V novom roku 1932 do nej nastúpili prvé žiačky. Sestry pracovali aj v druhom dome, v sirotinci v Barci. V roku 1950 boli násilne odvezené a budovy zabral štát. V roku 1991 nám bola budova bývalej ošetrovateľskej školy vrátená a po rekonštrukčných prácach 1.9. 1992 tu začala pôsobiť prvá komunita sestier. Dnes sú staršie a choré sestry živým svedectvom vernosti a obetavosti pre mladšie sestry. Svojím utrpením, chorobami, modlitbami podporujú sestry v službe, obetujú sa za chudobných, ktorí prichádzajú prosiť o pomoc, a ktorým sa slúži, za ZMM a za povolania. Vo vernosti charizme i naša komunita venuje sily a čas ľuďom bez domova, väzňom, chudobným rodinám, opusteným, starým a chorým, deťom a mládeži.

Služba väzňom  Od apríla 2004 spolupracujeme s väzenským duchovným košickej väznice. Raz v týždni prichádza sestra na osobné rozhovory s odsúdenými a každú nedeľu s nimi slávime sv. omšu, na ktorú sa spoločne pripravujeme nácvikom piesní a modlitbou.

Služba v škole  Dve sestry pôsobia na školách, jedna na základnej škole sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ul. ako učiteľka biológie a chémie, druhá slovenský jazyk a dejepis na bilingválnom gymnáziu sv. Edity Steinovej.

Služba sociálne slabým viacpočetným rodinám  Poskytujeme pomoc viacerým rodinám, ktorým finančné príjmy nestačia na pokrytie všetkých výdavkov. Raz v týždni si prichádzajú k nám pre potraviny, príležitostne im dávame šatstvo a hygienické potreby, v prípade potreby aj lieky. Snažíme sa  pomáhať i rodinám, ktoré sa ocitnú na ulici.

Služba rodičom  Tri sestry sa starajú o svoje mamky, ktoré sú už odkázané na ich pomoc buď kvôli veku alebo zdravotnému hendikepu.

Služba deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia  Je zameraná na pomoc deťom a mládeži ohrozených sociálnym vylúčením. Skupina detí je rôznorodá. Sú medzi nimi deti z rozvrátených a z viacpočetných rodín. Niektoré z nich majú za sebou život na ulici a momentálne žijú v krízových centrách pre matky s deťmi. Viaceré z nich pre mentálnu zaostalosť navštevujú špeciálne školy. Bývajú v náročných podmienkach, v prostredí, ktoré po materiálnej stránke nezodpovedá celospoločenskému štandardu. Pomoc týmto deťom spočíva v poskytovaní základných materiálnych potrieb (lieky, obedy v škole, obuv a odev). Súčasťou projektu je i zabezpečenie detí do školy zakúpením zošitov a iných školských pomôcok. Počet detí je 45. Počas jarných a letných prázdnin pre nich organizujeme trojdňový prímestský tábor, ktorého náplňou je  náučný, duchovný, zábavno-herný  a športový program. Jedenkrát v týždni sa niektorým z nich venujú sestry doučovaním školského učiva.

Služba ľuďom bez domova  Poskytujeme im starostlivosť od roku 1998. Spočiatku sme im vydávali stravu len príležitostne. Keď narástol počet týchto chudobných, začali sme im variť polievku. Denne vydávame v letnom období 30 až 40, v zimnom období 40 až 60 porcií desiatovej polievky s chlebom pre ľudí žijúcich na ulici. V prípade potreby im poskytujeme základné zdravotnícke ošetrenie, hygienu, odvšivovanie a výmenu prádla. Okrem zabezpečenia základných potrieb na prežitie sa snažíme duchovnými rozhovormi a sociálnym poradenstvom pozdvihovať ich ľudskú dôstojnosť a pomáhať im zaradiť sa do normálneho života spoločnosti.

Služba deťom a mládeži  Staráme sa o ľudskú a duchovnú formáciu jednotlivých spoločenstiev ZMM vo viacerých farnostiach, najmä v okolí Humenného, Prešova, Trebišova  a Košíc. Počas letných prázdniny organizujeme letné duchovné tábory pre deti a duchovné obnovy pre mladých.

Služba chorým  Viacerým chorým v našej farnosti prinášame Eucharistiu do ich príbytkov a na onkologické oddelenie do Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura.

Služba rodičom drogovo závislých detí  Každú stredu sa v kaplnke nášho domu spoločne s rodičmi drogovo závislých detí modlievame ruženec. V sobotu majú priestor na vzájomné povzbudenie výmenu skúseností.