Perečín

V súčasnosti komunitu tvoria tri sestry. Prvé sestry prišli do farnosti sv. Augustína v Perečíne 28.4.2011 na pozvanie o. Antona Jedináka, kňaza Misijnej  spoločnosti. V začiatkoch boli tri a vykonávali podomovú službu, prinášali Eucharistiu chorým a stretávali  sa s mladými.  Sama Panna Mária zverila starostlivosti sestrám deti a mládež. Preto aj my sa snažíme sprevádzať deti a mládež pomocou formačných obnov, letných táborov a peších pútí. Majú možnosť  objavovať a rozvíjať svoje umelecké, kultúrne, intelektuálne i kulinárske dary. Každú  sobotu prichádzajú do našej komunity deti so sociálne slabších rodín našej farnosti. Mládež a deti sa aktívne zapájajú  do života farnosti. Sprevádzame a poskytujeme materiálnu a duchovnú podporu slobodným mamičkam a viacpočetným rodinám. Denne navštevujeme starých a chorých ľudí v ich príbytkoch. Poskytujeme im opatrovateľskú službu. Pomáhame im pri osobnej hygiene, nákupoch, upratovaní, praní…) Zabezpečujeme zdravotnícke pomôcky a lieky. Každú sobotu prebieha katechizácia v Perečíne a na filiálke Huta.  Deti oboznamujeme s vierou a pripravujeme na sväté prijímanie. Vo farnosti je spoločenstvo „ MODLITBY MATIEKˮ. Sestra sa zúčastňuje na modlitbách a animuje toto modlitbové spoločenstvo. Jedenkrát v týždni prinášame sv. prijímanie tým, ktorí túžia častejšie prijímať Eucharistického Pána Ježiša. Vo farnosti spolupracujeme s Vincentskými vetvami AIC, ZMM a v spolupráci s Českou charitou Znojmo sprostretkúvame vzdelávanie študentov.