Svaľava

Dnes tvoria komunitu 3 sestry. Misia Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul vo Svaľave sa začala ešte v roku 1995. Sestry dochádzali  do Svaľavy z komunity v Dovhom vzdialenom 35 km, aby pomáhali kňazovi v pastoračnej práci prípravou liturgie – v tom čase ešte neboli k dispozícii liturgické spevy v ukrajinskom jazyku, katechézou detí a prípravou na prvé sväté  prijímanie.  Na prosbu farníkov a pozvanie biskupa bola vytvorená komunita v roku 2001.Naša služba sa naďalej zameriava na pastoračnú službu katechézou a prinášaním sv. prijímania starým a chorým, ale aj na sociálnu službu a zdravotnícku pomoc. Komunita spolupracuje so spoločenstvom Konferencie sv. Vincenta.
Pastoračná služba – Katechéza
Katechéza detí a príprava na prvé sväté prijímanie prebieha vo farskom centre  vo Svaľave, ale aj na filiálkach – Hrabivnica, Pidpolozje a v škole pre 1. – 4. ročník v dedine Dračino.
Pre duchovný rozvoj detí systematicky pripravujeme aj nedeľné sväté omše za účasti detí tak, aby na nich mali aktívnu účasť.
Zvlášť vo Vianočnom období spolu s deťmi pripravíme vianočný kolednícky program a navštívime našich starých a chorých farníkov, deti v detskom domove a dom seniorov.    
V lete pre deti organizujeme letné tábory.
Pastoračná služba  – príprava liturgie
Každú nedeľu a vo sviatok pomáhame pri príprave liturgie a pobožností vo filiálkach, ktoré v tom potrebujú pomoc, pretože ich spoločenstvo sa zatiaľ vytvára a formuje.   
Pastoračná služba – prinášanie svätého prijímania
Raz za týždeň navštívime našich starých a chorých farníkov v ich domoch a prinesieme im sv. prijímanie. Vždy s veľkou túžbou očakávajú toto stretnutie so živým Ježišom Kristom a týmto spôsobom tiež lepšie prežívajú jednotu s farským spoločenstvom. Zaujímajú sa o to, čo sa deje v kostole, čo je nové vo farnosti a všetko zahŕňajú do svojich  modlitieb a obiet. Rady vypočujeme to, o čo sa chcú s nami podeliť – vyriecť to, čo prežívajú – utrpenie, bolesť, ale aj drobné radosti a spomienky.
Sociálna služba
Ide najmä o potravinovú pomoc, chudobným starým a chorým ľuďom a rodinám v nepriaznivej  sociálnej situácii a utečencom z vojnovej zóny prostredníctvom projektových zdrojov a zbierok zo Slovenska, ale i miestnych. Aj sami farníci majú sociálne cítene a prispievajú na pomoc chudobným vo farskom kostole a tak vytvárajú jeden z našich zdrojov pomoci.
Okrem potravinovej pomoci poskytujeme v jednotlivých prípadoch aj pomoc s nákupom liekov, drogérie, obuvi a odevov, či pri  úhrade za energie.
Niekoľkokrát sme pomáhali aj pri vybavovaní sociálnej pomoci od štátu.
Na Vianoce a Veľkú noc pripravujeme a prinášame našim chudobným osobitné potravinové balíčky. Na Veľkú noc ich kňaz aj posvätí spolu s Veľkonočnými bahniatkami, ako je to v týchto končinách zvykom.      
Prostredníctvom projektových zdrojov práve prebieha oprava neveľkých priestorov vo farskom centre, ktoré sú určené na službu chudobným.
Zdravotnícka pomoc
V rámci našich možností poskytujeme odbornú zdravotnícku pomoc chorým v ich domácom prostredí, požičiavame zdravotnícke pomôcky na zlepšenie ich pohyblivosti. Rodinným príslušníkom radíme ako sa starať o chorých. Vypočujeme ich v ich ťažkostiach a bolesti.
Spolupráca s Vincetskou rodinou
Sme zapojené do spolupráce so živým spoločenstvom Konferencie sv. Vincenta, ktoré pôsobí vo farnosti, pravidelne sa  stretáva a duchovne formuje najmä uvažovaním nad Svätým písmom, ale aj rôznorodým spôsobom pomáha chudobným v ich konkrétnych potrebách.      
Modlitby matiek
O pomoc z neba prosíme spolu so ženami spoločenstva Modlitby matiek, ktoré sa rozbehlo v lete 2019 vo farnosti Dračino. V posledný utorok každého mesiaca spolu s farnosťou uctievame relikvie bl. Marty Wieckej. Mali sme šťastie privítať vo farnosti i vo filiálkach relikvie sv. Vincenta, ktoré putovali Ukrajinou. Nech nám vincentská nebeská rodina pomáha vo zverenej službe!