Svaľava

Dnes tvoria komunitu 3 sestry. Misia Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul vo Svaľave sa začala ešte v roku 1995. Sestry dochádzali do Svaľavy z komunity v Dovhom vzdialenom 35 km, aby pomáhali kňazovi v pastoračnej práci prípravou liturgie – v tom čase ešte neboli k dispozícii liturgické spevy v ukrajinskom jazyku, katechézou detí a prípravou na prvé sväté  prijímanie. Na prosbu farníkov a pozvanie biskupa bola vytvorená komunita v roku 2001. Naša služba sa naďalej zameriava na pastoračnú službu katechézou a prinášaním sv. prijímania starým a chorým, ale aj na sociálnu službu a zdravotnícku pomoc. Komunita spolupracuje so spoločenstvom Konferencie sv. Vincenta de Paul.
Pastoračná služba – Katechéza
Katechéza detí a príprava na prvé sväté prijímanie prebieha vo farskom centre  vo Svaľave, ale aj na filiálkach – Hrabivnica, Pidpolozje a v škole pre 1. – 4. ročník v dedine Dračino.

Aby deti mali možnosť aktívne sa zapájať do nedeľnej liturgie, vznikol v našej farnosti detský spevácky zbor Svaľavskí anjelíci, ktorý sa pravidelne stretáva pred detskou svätou omšou. Sú v ňom vítané všetky deti, ktoré majú túžbu svojim spevom oslavovať nášho Pána. Pre deti je to milá skúsenosť služby. Máme nádej, že v budúcnosti obohatia svojimi hlasmi aj náš veľký zbor. Deti majú tiež účasť na čítaní liturgie slova.

Vzhľadom  na pretrvávajúci vojnový konflikt v našej krajine, nie je možné počas leta organizovať letné detské tábory, preto využívame možnosť účasti na denných výletoch, ktoré sa organizujú vo farnosti raz za týždeň. Je to čas, kedy s deťmi a niekedy aj ich rodičmi môžeme tráviť spoločné chvíle a viac sa navzájom spoznať.

Pastoračná služba – prinášanie svätého prijímania
Raz za týždeň navštevujeme našich starých a chorých farníkov v ich domácnostiach a prinášame im sv. prijímanie. Vždy s veľkou túžbou očakávajú toto stretnutie so živým Ježišom Kristom a týmto spôsobom tiež lepšie prežívajú jednotu s farským spoločenstvom. Zaujímajú sa o to, čo je nové v našom kostole, či vo farnosti, a všetko zahŕňajú do svojich modlitieb a obiet. Zvlášť v tomto náročnom čase, vkladajú do prosieb aj ťažko ranených vojakov, deti, ktorých osobne nepoznajú, no cez naše rozhovory sa im stávajú blízkymi. Takto tvoríme veľkú duchovnú rodinu. Rady si tiež vypočujeme o čom nám chcú porozprávať, podeliť sa, vyriecť to, čo prežívajú – utrpenie, bolesť, ale aj drobné radosti, spomienky…
Sociálna služba
Ide najmä o potravinovú pomoc, chudobným starým a chorým ľuďom a rodinám v nepriaznivej  sociálnej situácii a od r. 2014 aj utečencom z vojnovej zóny. Aj sami farníci majú sociálne cítene a prispievajú na pomoc chudobným vo farskom kostole, tzv. pokladníčka sv. Antóna. Chýr o pomoci sv. Antóna v ťažkých životných situáciách sa v minulosti rozšíril po našom meste až tak, že doposiaľ k nemu prichádzajú veriaci rôznych dominácií s prosbou o príhovor.

Tiež pomáhame starým ľuďom, ktorí žijú sami, s upratovaním, nákupmi, alebo praním v našom sociálnom centre bl. Rozálie Rendy, či častejšou návštevou v ich príbytkoch, aby sme im priniesli trochu radosti.

Okrem potravinovej pomoci poskytujeme v jednotlivých prípadoch aj pomoc s nákupom liekov, drogérie, obuvi a odevov, alebo pri  úhrade za energie. Spolupracujeme aj s diecéznou charitou, aby sme mohli efektívnejšie pomôcť viacerým núdznym.
Na Vianoce a Veľkú noc pripravujeme a prinášame našim chudobným osobitné potravinové balíčky. Na Veľkú noc ich kňaz posvätí spolu s veľkonočnými bahniatkami, ako je to v tomto kraji zvykom.      
Zdravotnícka pomoc
V rámci našich možností poskytujeme odbornú zdravotnícku pomoc chorým v ich domácom prostredí. Ak sa o nich starajú príbuzní, dobrou radou im poradíme ako sa starať o chorého. Požičiavame aj zdravotnícke pomôcky rôzneho druhu: choduľky, vozíky, barle, toaletné kreslá, či polohovaciu posteľ. Farníci veľmi radi využívajú túto formu pomoci pre svojich blízkych, známych, alebo núdznych o ktorých sa dozvedeli. Aj týmto nenápadným spôsobom budujeme ekumenizmus v prostredí v ktorom sa nachádzame.
Spolupráca s Vincetskou rodinou
Zapájame sa  do spolupráce so spoločenstvom Konferencie sv. Vincenta, ktoré pôsobí vo farnosti od r. 2002. Na spoločných stretnutiach uvažujeme nad Božím slovom, spoločne slávime vincentské sviatky, spolupracujeme pri organizovaní podomovej návštevy kaplnky Panny Márie zázračnej medaily, alebo pri priebehu jesennej udalosti – vincentínsky medovník. Organizujeme tiež pre chudobných duchovné akcie v čase adventu: sv. Mikuláš, návšteva obrazu Svätej rodiny. Spoločenstvo tiež rôznorodým spôsobom pomáha chudobným v ich konkrétnych potrebách. V posledný utorok každého mesiaca spolu s farnosťou uctievame relikvie bl. Marty Wiecki.

Túžbou našich zakladateľov, sv. Vincenta a sv. Lujzy bolo, aby sme boli nablízku „skutočne chudobným“ tam, kde slúžime! Nech nám v tom krásnom poslaní pomáha vincentská nebeská rodina!