Nižnij Tagil

Dnes tvoria komunitu tri sestry. Do Nižného Tagilu prišli na žiadosť kňazov vincentínov v roku 2 000. Pôsobia v malej katolíckej farnosti, spolu s jedným kňazom Misijnej spoločnosti. Komunita bola otvorená ako prvá komunita dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Slovenskej provincie na území Ruskej Federácie. Rusko leží na svetadieloch Európa a Ázia. Európsku časť od ázijskej, rozdeľuje kryhové pohorie Ural, na ktorom je vybudovaný aj Nižny Tagil. Z nástupom „perestrojky“ sa krajina otvorila aj pre misionárov rôznych národností a konfesií. Najvýznamnejšie postavenie a vplyv má ruská pravoslávna cirkev. Obyvateľstvo sa hlási ku pravoslávnemu kresťanstvu avšak len z tradície a akéhosi patriotizmu. Je tu len malé percento praktizujúcich kresťanov. Katolícka cirkev žije v diaspore a väčšinu jej členov tvoria ľudia s poľskými a nemeckými koreňmi.
Spolu s dvoma pedagógmi, psychológom a ročným dobrovoľníkom s odvahou lásky slúžime chudobným v týchto projektoch:
Detský klub „Starostlivosť“
Klub  bol otvorený v základnej škole, neďaleko kostola, ešte pred príchodom sestier. Dnešnú podobu má vďaka snahe sestier a pomoci diecéznej charity. V mestských priestoroch, na prízemí bytovky poskytujeme komplexnú pomoc deťom a dospievajúcej mládeži z tzv. rizikovej skupiny, zahrňujúcu ich fyzické, duchovné, psychické a sociálne potreby. Päť krát do týždňa organizujeme v detskom klube záujmovú činnosť, výchovu, individuálnu materiálnu pomoc, psychologickú pomoc.  Spolupracujeme s triednymi učiteľmi a s rodinou (návšteva rodín, pohovory s rodičmi, pozývanie rodičov, starých rodičov  a  opatrovateľov na spoločné slávenie sviatkov). Organizujeme aktivity mimo klubu: letné tábory, pochody, semináre, stretnutia s inými diecéznymi klubmi. Sprevádzame študentov, absolventov klubu v ďalšom vzdelávaní: stretnutia, materiálna pomoc. Jeden krát v týždni  robíme formáciu a duchovné sprevádzanie pedagógov postavené na kresťanských základoch.
Služba vo farnosti:
V našej farnosti nacvičujeme spev, čistíme a vyzdobujeme kostol a robíme iné služby po dohode s kňazom. Navštevujeme chorých a starých farníkov v domácnostiach, ale aj rodiny s príležitostnou katechézou. Pracujeme s deťmi a mládežou vo farnosti, organizujeme letné tábory a formačné výjazdy do farnosti v Omsku.
Podpora chorých na tbc:
V spolupráci s rajónnym dispenzárom vydávame jeden krát v týždni potravinovú pomoc na zabezpečenie výživy v chorobe, spojenú s návštevou lekára. Navštevujeme osamelých pacientov na ubytovni a v TBC nemocnici: služba počúvania, požičiavanie literatúry, pomoc liekmi. Pomáhame a sprevádzame pri vybavovaní dokladov, dôchodku, pri umiestnení do domovov dôchodcov alebo domov pre invalidov. Najčastejšie pomáhame prijať chorobu a sprevádzame pri zomieraní.
Pomoc bezdomovcom:
Snažíme sa o pozdvihnutie „dôstojnosti človeka“ ľudí bez domova. V spolupráci s občianskou organizáciou niekoľko krát v týždni poskytujeme zdravotnú pomoc a pomoc s hygienou v centre pre ľudí prepustených z väzenia a ľudí bez domova, ktorí sú chorí, alebo invalidi. Všetko čo potrebujeme k našej činnosti si zabezpečujeme samé. Často krát pomáhame oblečením, potravinami.
Centrum rozvoja rodiny „Nazaret“
Slúži pre tehotné ženy a chudobné, mnohodetné rodiny s deťmi, rodiny s deťmi invalidmi,  ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Päť krát do týždňa poskytujeme sociálno-pedagogickú pomoc: konzultácie, vzdelávacie a výchovné programy, krúžkovú činnosť, požičiavanie detského inventára a metodickej literatúry pre rodičov.
Duchovne a psychologicky ich sprevádzame. Spolupracujeme so sociálnym oddelením nášho rajóna. Na konci mesiaca vydávame materiálnu pomoc: potraviny, detskú výživu, podľa potreby oblečenie a lieky.
Podomová služba – „Kancelária sv. Rozálie“
Je otvorená pre všetkých ostatných ľudí, ktorých nemôžeme zaradiť do žiadneho z našich projektov. Poskytujeme konzultácie a informácie v otázkach komplexnej pomoci a tiež výjazdové konzultácie v domoch. Spolupracujeme s rajónnou poliklinikou, ktorej pomáhame s transportom a mnohými malými službami. Poskytujeme: potravinové balíky, pomoc s oblečením a s obuvou, pomoc pri zakúpení liekov, požičiavame zdravotné a rehabilitačné pomôcky, finančnú pomoc študentom pri získaní vzdelania. Poskytujeme rôznu individuálnu pomoc konkrétnym ľuďom v rámci projektu „Adopcia na diaľku“.
Služba v diecéze:
Spolu s komunitou v Omsku koordinujeme ZZM v našej diecéze a pomáhame s prekladom materiálov a organizáciou stretnutí. Usporadúvame stretnutia pre dievčatá na rozpoznanie povolania, duchovné cvičenia.  Jedna sestra je členkou diecéznej komisie pre  pastoráciu rodín preto pomáhame v organizácii rôznych stretnutí. Už niekoľko rokov organizujeme formačné stretnutia a semináre pre rehoľné sestry našej diecézy.