Vincentská rodina

Vincentská rodina je živé a rastúce spoločenstvo všetkých životných stavov a spoločenských postavení: tak mužov ako i žien, detí a mladých, kňazov a sestier, zasvätených i laikov. Jedným z ich najväčších spoločných podujatí je celoslovenská zbierka „Boj proti hladu“

bph-wid


Finančný výnos zo zbierky je venovaný na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Ukrajine, v Rusku, Albánsku a tiež na Slovensku. Do projektu sa každoročne zapája aj množstvo dobrovoľníkov, ktorí prispievajú pečením a balením medovníkových srdiečok, ich predávaním, či inou formou pomoci(viac informácií na: Tak má každý z nich účasť na zmierňovaní biedy vo svete. Nech sú im za to odmenou slová sv. Vincenta:

„Boh miluje tých, ktorí milujú chudobných“ 

Dnbanner_boj_proti_hladues vo svete pracujú približne 2 milióny ľudí, ktorí sa usilujú v Cirkvi o udržanie živého a činného ducha sv. Vincenta de Paul. Možno je svetu potrebnejší viac než kedykoľvek predtým. Je to duch samého Boha, ktorý poslal Ježiša, aby slovom a skutkom hlásal chudobným.

Sám Ježiš povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou
(porov. Mt 26, 12).
Preto je charizma sv. Vincenta neustále aktuálna.
V súčasnosti sa ňou inšpirujú viaceré vetvy na Slovensku,
ktoré spolu vytvárajú Vincentskú rodinu:

Misijná Spoločnosť
sv. Vincenta de Paul

Združenie
Mariánskej mládeže

MISEVI

Národné združenie
spolkov kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul

Spolok sv.Vincenta de Paul

Združenie zázračnej medaily

DePaul Slovensko

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul

Kongregácia Milosrdných sestier
Sv. Vincenta de Paul – Satmárky

Máriine Sestry