Vincentská rodina


Vincentská rodina je živé a rastúce spoločenstvo všetkých životných stavov a spoločenských postavení: tak mužov ako i žien, detí a mladých, kňazov a sestier, zasvätených i laikov. Jedným z ich najväčších spoločných podujatí je celoslovenská zbierka „Boj proti hladu“

Finančný výnos zo zbierky je venovaný na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Ukrajine, v Rusku, Albánsku a tiež na Slovensku. Do projektu sa každoročne zapája aj množstvo dobrovoľníkov, ktorí prispievajú pečením a balením medovníkových srdiečok, ich predávaním, či inou formou pomoci(viac informácií na: Tak má každý z nich účasť na zmierňovaní biedy vo svete. Nech sú im za to odmenou slová sv. Vincenta: „Boh miluje tých, ktorí milujú chudobných“ 

Sám Ježiš povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou
(porov. Mt 26, 12).
Preto je charizma sv. Vincenta neustále aktuálna.
V súčasnosti sa ňou inšpirujú viaceré vetvy na Slovensku,
ktoré spolu vytvárajú Vincentskú rodinu: