Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily

Pôvod Medaily
Medailu darovala svetu Panna Mária v Paríži v roku 1830 počas zjavení svätej Kataríne Labouré, seminárskej sestre (novicke) Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Tým, ktorí ju budú nosiť, Panna Mária sľúbila mimoriadne milosti. Od chvíle ako sa medaila začala raziť a šíriť, sa udialo množstvo zázrakov, uzdravení, obrátení… Preto ju ľud nazval: Zázračná medaila
Zverme sa pod ochranu Nepoškvrnenej Panny Márie. Ona sľúbila, že sprostredkuje mnohé milosti tým, ktorí sa k nej budú utiekať s dôverou. V duchu sa prenesme na milostivé miesto do kaplnky zjavení na ulici du Bac a vyprosujme si milosti, ktoré chceme týmto deviatnikom získať na príhovor Panny Márie Zázračnej medaily.
Modlitba
Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, dôverujeme v tvoje mocné orodovanie, ako aj v tvoju pomoc, ktorú si toľkokrát preukázala prostredníctvom svojej medaily. Pokorne ťa prosíme, oroduj za nás u svojho Syna, aby nám udelil milosť, o ktorú touto novénou prosíme…(Modlíme sa ju každý deň po prečítaní úvahy)
Panna Mária Zázračnej medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne Labouré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť…(chvíľa ticha na prednesenie prosby)
Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému Synovi. Ak sa neprotiví jeho vôli a slúži nám na posvätenie, vypros nám ju. Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen.
3x povzdych:
„Bez hriechu počatá Panna Mária,
oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

1.deň CENA  MEDAILY

Pochádza z neba. Nie je iba dielom zručného majstra.
Nevytvorila ju ani nábožná osoba, preniknutá úctou k Božej Matke.
Symboly, ktoré vidíme na medaile, vybrala sama Panna Mária.

Medaila, ktorú nosím, je znakom toho, že patrím Panne Márii.
Ona je pre mňa vzorom, ktorý mám nasledovať.
Pohľad na medailu mi ju zakaždým pripomenie.

– Chápem, akú cenu má táto medaila?
– Mám ju stále pri sebe a dôverujem v ochranu Panny Márie?

MODLITBA

2.deň DÔVERNÍČKA PANNY MÁRIE

K uskutočneniu svojich úmyslov Pán Boh rád používa to, čo svet považuje za slabé a čím pohŕda, aby tak bolo zjavnejšie, že ide o jeho dielo, a aby sa aj v ľudskej krehkosti prejavovala jeho moc a múdrosť. Keď Svätá Panna chcela dať svetu medailu, vyvolila si nevzdelanú, jednoduchú novicku, pochádzajúcu z dediny. Sama sestra Katarína jedného dňa povedala: „Svätá Panna si ma vyvolila len preto, aby ľudia nemohli pochybovať.“

Bola naozaj pokorná. O mimoriadnych milostiach dokázala  mlčať po celý život. Aj Svätý Otec Pius XI. vo svojom príhovore počas blahorečenia vyzdvihol jej mlčanie, keď povedal: „Zachovala tajomstvo svojej Kráľovnej…“

– Vidí aj na mne Panna Mária tie čnosti, ktoré sa jej páčili na sestre Kataríne?

MODLITBA

3.deň PANNA S LÚČMI

Dogma o Nepoškvrnenom počatí, ako ju pripomína medaila, je v súlade so všetkými pravdami našej viery. Pri zjavení z rúk Svätej Panny vychádzali lúče. Podľa jej vysvetlenia, lúče predstavujú milosti, ktoré rozdáva všetkým, ktorí o ne prosia. Keď sa sestra Katarína divila, prečo z niektorých drahokamov na prstoch Panny Márie lúče nevychádzajú, počula vnútorný hlas:
„Drahokamy, ktoré nežiaria, predstavujú milosti, o ktoré ľudia neprosia.“

– Uvedomujem si, že každú milosť dostávam prostredníctvom Panny Márie?

– Prosím o milosti pre seba, pre blížnych i pre tých, ktorí o ne neprosia?

MODLITBA

4.deň POVZDYCH NA MEDAILE

 Naučila ma ho Panna Mária. Preložený je už skoro do všetkých jazykov a zaznieva po celom svete.
Pomohol ľuďom otvoriť mysle i srdcia a uveriť v Nepoškvrnené počatie Panny Márie.
Často opakujme tento povzdych. Naučme ho ľudí okolo nás, najmä deti, chorých, trpiacich…
Modlime sa ho vo všetkých životných potrebách.

– Prichádza mi tento povzdych, ktorý ma naučila Panna Mária, celkom mimovoľne na pery?

– Vyslovujem ho s vierou a dôverou?

MODLITBA

5.deň PANNA MÁRIA ŠLIAPE HLAVU HADA

V knihe Genezis čítame: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom,
ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3,15)
Touto spomínanou ženou je Panna Mária. Preto chcela, aby ju takto predstavovala aj medaila.
Dobre poznáme ľstivého hada: je ním pokušiteľ, diabol. Priplazí sa, vyčkáva v zákutí, zasipí, oslepí, pokúsi sa Pannu uštipnúť. No márne! Je silnejšia než on. Je Nepoškvrnená!
Aj my sme často vystavení pokušeniam zlého. Nezabúdajme, že zvíťaziť nad nimi nám pomôže Božia milosť a príhovor Panny Márie.

– Prosím o pomoc nebeskú Matku, keď na mňa dolieha pokušenie?

– Dôverujem v jej „orodujúcu všemohúcnosť“?

MODLITBA

6.deň „M“ NA MEDAILE

Na druhej strane medaily je niekoľko symbolov.
V strede sa vyníma písmeno „M“ – monogram mena Panny Márie, ktorý tvorí akoby podstavec pre Ježišov kríž.
Pannu Máriu nemožno oddeliť od jej Syna. Aj ja by som mal byť s ňou úzko spojený po celý svoj život.
Pomáhala by mi ľahšie znášať ťažkosti. Jej meno nech je vždy v mojom srdci, v mojich myšlienkach i na perách.
Často si chcem pripomínať slová sv. Bernarda:
„V pokušení, v pochybnosti, v trápení, pozri na hviezdu, vzývaj Máriu!“-
– Aké miesto má Panna Mária v mojom osobnom i duchovnom živote?
– Je pre mňa živou bytosťou, ktorá ma vždy ochotne prijme, vypočuje a odpovie mi?

MODLITBA

7.deň KRÍŽ NA MEDAILE

Kríž nad monogramom mena Panny Márie je symbolom kresťanstva,
znakom vykúpenia a súhrnom kresťanského života. Mária trpela spolu s Ježišom.
Stabat Mater… Stála pod krížom.
Pripomína nám to aj na medaile a uisťuje nás, že bude stáť i pri našom kríži a pomôže nám ho niesť.
Cesta kríža je kráľovskou cestou do neba. Panna Mária nám pomáha tomu porozumieť.

– Prosím Pannu Máriu o pomoc v čase skúšok?

– Som presvedčený, že trpí so mnou a chce mi pomôcť?

MODLITBA

8.deň DVE SRDCIA NA MEDAILE

Srdce Pána Ježiša ovinuté tŕním je hneď vedľa srdca Panny Márie prebodnutého mečom.
Tieto dve srdcia sú stále spojené – tak v láske ako aj v utrpení. Ježišovo Srdce je vzorom svätosti, prameňom všetkých milostí.
Máriine Srdce je verným obrazom Božej dokonalosti, prieplavom, cez ktorý prichádza na svet mnoho milostí.
Matku nikdy nesmieme oddeliť od jej Syna. Narušili by sme tak Bohom stanovený poriadok.
Prichádzajme preto k Ježišovi vždy cez Máriu a vo svojej láske a úcte ich od seba nikdy neoddeľujme!
– Uctievam si Božské Srdce Ježišovo každý prvý piatok v mesiaci a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie každú prvú sobotu?

MODLITBA

9.deň HVIEZDY NA MEDAILE

Aj hviezdy na medaile majú svoju symboliku. Predstavujú dvanásť apoštolov, ale aj ostatných svätých,
ktorí podľa ich príkladu nasledovali Ježiša a s pomocou Panny Márie dosiahli korunu slávy.
Hviezdy na medaile nám tiež pripomínajú, že aj my máme byť apoštolmi
a vyhľadávať vo svojom okolí ľahostajných a neveriacich ľudí, aby sme ich cez Máriu priviedli k Ježišovi.
Je ich v dnešnej dobe tak veľa!
– Snažím sa byť apoštolom?
– Pochopil som, že aj ja som do istej miery zodpovedný za duše vo svojom okolí, najmä za duše svojich najbližších?

MODLITBA

AK SI CENÍM MEDAILU VYNASNAŽÍM SA


  • často ďakovať Panne Márii za to, že nám ju dala;
  • nosiť ju s dôverou, ako to žiadala Panna Mária;
  • rozdávať ju iným;
  • vážiť si ju ako vzácny dar Panny Márie,
  • ktorý nám pripomína jej stálu prítomnosť;
  • často vyslovovať povzdych:

 


„Bez hriechu počatá Panna Mária,
oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

NIHIL OBSTAT
P. ThLic. Tomáš Brezáni, CM, cenzor      

IMPRIMI POTEST
P. ThDr. Jaroslav Jaššo, PhD., CM
Provinciálny predstavený
Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul
Bratislava, 9. 11. 2016, č. 152/2016.