Formácia

„Boh Otec, ktorý sa neustále zjavuje cez dar Krista a Svätého Ducha, je prvým a najdokonalejším vychovávateľom tých, ktorí sa mu odovzdávajú. Ako prostredníkov v tomto diele jednako používa ľudí, keď po boku tých, ktorých si povoláva, stavia starších bratov a sestry. Formácia je teda účasťou na diele Otca, ktorý prostredníctvom Ducha utvára v srdciach mladých mužov a žien myslenie a cítenie Syna.“ ( Vita consecrata, č.66)

Od začiatku Spoločnosti naši zakladatelia sv.Vincent de Paul a sv.Lujza de Marillac kládli veľký dôraz na formáciu a dávali ju na prvé miesto v živote dcéry kresťanskej lásky. Cieľom formácie bolo a stále je formovať mladé devy, ktoré by mohli slúžiť a žiť tak ako „Obetované Bohu pre službu Kristovi v chudobných.“ (por.K.16a) Proces formácie tak umožňuje poznanie vincentskej charizmy a vedie k nadobúdaniu pravej životnej skúsenosti.

„Formácia je v prvom rade dielom Boha prítomného v srdci osoby, ktorú povoláva a potom dielom samotnej sestry, ktorá túži vzrastať vo vernosti svojmu povolaniu.“  (K. 51a)

Je dôležité uvedomiť si, že Boh je ten, ktorý aj dnes povoláva, koho chce. Každý povolaný prichádza so svojou „osobnou históriou“ a preto počas formácie je dôležité poukázať na podstatu života dcéry kresťanskej lásky. Tú charakterizuje evanjeliový duch pokory, jednoduchosti a lásky.

Ďalšími dôležitými skutočnosťami na uvedomenie a poznanie sú:

  • Vedomie, že nasledujeme Krista, tak ako ho objavili Zakladatelia
  • Poznanie, že ide o radikálny spôsob nasledovania a to v službe chudobným uskutočňovaný v sesterskom spoločenstve
  • Skutočnosť, že patríme do Spoločnosti apoštolského života, ktorej členky sa zaväzujú nerehoľnými sľubmi

Počiatočná formácia zameraná na ľudskú, kresťanskú a vincentskú formáciu sa skladá z viacerých etáp:

  • Kandidatúra
  • Postulát
  • Seminár
  • Počiatočná formácia v misii

Kandidatúra ako prvé obdobie formácie sa zvlášť vyznačuje rozpoznávaním povolania, rozlišovaním či Spoločnosť DKL je naozaj miestom, kde uchádzačku Boh volá. Počas postulátu sa nadobúdajú skúsenosti duchovného, sesterského a apoštolského života v spoločenstve. Toto obdobie je dôležité, pretože bezprostredne pripravuje postulantku na prijatie do Spoločnosti DKL, čím sa začne ďalšia etapa formácie – seminár. Tento čas seminára je obdobím vnútorného prehlbovania a stvárňovania v povolaní. Vyvrcholením tejto etapy je Poslanie do misie. Sestra pokračuje v počiatočnej formácii v konkrétnej komunite, kde sa prehlbuje v nadobudnutom poznaní zapájaním sa do služby, modlitby a sesterského života dozrievaním úplného obetovania seba Pánovi v službe chudobným.