Od Adventu do Vianoc

Naše putovanie Adventom sme v našej farnosti začali v duchu radosti a štedrosti. Členovia Konferencie sv. Vincenta sa na dva dni prezliekli do kostýmu tímu sv. Mikuláša. Malý darček, ktorým boli naši starkí obdarovaní, vyčaril úsmev na ich tvárach. Anjelik s osobným prianím, ktorý pripravili deti v škole, zostane pre nich krásnou spomienkou na návštevu z neba. Ďalšou našou zastávkou na ceste Adventom bola duchovná obnova členov vincentskej rodiny. Chvíle trávené s Božím slovom, uvažovanie nad listom nášho generálneho otca na Advent, možnosť svätej spovede či priateľské rozhovory vytvárali atmosféru bratstva, otvorenosti a srdečnosti. Deväť dní pred Vianocami naše rodiny prijali Svätú rodinu, ktorá hľadala prístrešie, v podobe obrazu. Svätý Jozef s Pannou Máriou boli srdečne vítaní aj v príbytkoch našich starkých. Boli to dojímavé chvíle šťastia, modlitby, ticha a spevu adventných piesní nadýchané túžbou po Kniežati pokoja. Radostnú zvesť o narodení nášho Spasiteľa nám do našich príbytkov priniesli naši malí koledníci, ktorí ju ohlasovali čistotou a úprimnosťou ich detských sŕdc. Ďakujeme Ti, nebeský Otecko, za krásne chvíle, ktoré sme mohli spolu prežiť v našom farskom spoločenstve. Nech odkaz Vianoc, že „…Božie oči žiaria láskou k nám…“ osvetľuje každý náš deň v tomto novom roku.

Dkl Svaľava