POZVANIE K ADVENTU

Svätá noc: „Ježiš Kristus vzišiel z nás, z našej ľudskej podstaty a narodil sa z Panny Márie. Ten zázrak je však pre nás nepochopiteľný. Prijmime ho v tichu viery.“
Aj keď v tichu srdca ale s veľkou RADOSŤOU v srdci, LÁSKOU oslavujme a ďakujme za DAR, ktorý sme dostali Ježišovi. Požehnané Vianočné sviatky vám všetkým zo srdca prajeme a vyprosujeme.

24.12. „Kristovo svetlo sa v tichosti jagá, žiari a svieti a nepohltí ho ťaživá tma hriechu…“

23.12. „Vďaka tichu sme schopní nepredbiehať čas, vytrvať i vyčkať…“

22.12. „Je potrebné udržiavať tichý oheň Turíc. Ľudia sa bez ticha Ducha Svätého stávajú prázdnymi schránkami.“

21.12. „Ticho neomylne privádza k Bohu za predpokladu, že človek prestane hľadieť na seba…“

20.12. „Treba volať k Bohu za každých okolností. Je správne vyjadriť zmätok, zúfalstvo a smútok, ktoré zachvacujú naše srdcia a prosiť o pomoc. Keď sme zdrvení, ponížení, znevážení, osočovaní, zachovajme ticho. Utiahnime sa pred svetom do ticha…“

19.12. „Človek sa s pomocou tichej modlitby stáva schopným pravdivo vnímať realitu, keď sa po stretnutí s Bohom utvrdil v evanjeliových princípoch…“

18.12. „Ticho lásky je zavŕšením, stretnutím ľudského a Božieho ticha, ktoré spolu kráčajú k dokonalosti.“

17.12. „Druhí sú vždy obohatením a vzácnym darom, ktorý Boh ponúka, aby sme rástli v pokore, ľudskosti a šľachetnosti.“

16.12. „Ticho nás formuje ako kováč kus kovu.“

15.12. „Aké ticho chce počuť Boh? Odpoveďou je tichá láska, ktorá sa stravuje, mlčí a ochotne sa dáva.“

14.12. „Ak je človek vzdialený od Boha a jasu pravého svetla nevidí hviezdy, lebo mestá sa stali planúcimi fakľami… vtedy sa vzďaľuje sám sebe, aj Bohu. Upriamuje sa na pominuteľné a vzďaľuje sa od toho, čo je podstatné.“

13.12. „Vieme, aké tvrdé je naše srdce, preto potrebuje dlhý čas na to, aby zmäklo, aby vďaka hostii našlo pokoru a nechalo sa preniknúť Božou láskou.“

12.12. „Život v tichu je nevyhnutnou podmienkou, aby sme mohli fungovať v spoločenstve s ostatnými.„

11.12. „Človek nemôže nájsť nikde inde to, čo má vo svojom najhlbšom vnútri. Ak človeka nenapĺňa ticho a ak sa v samote nenechá pretvárať, stvorenie je zbavené Boha.“

10.12. „Ticho je vonkajším múrom, ktorý musíme postaviť, aby chránil dom vo vnútri.“

9.12. „Je vôbec Boh? Prečo toto dovolil? Kde je teraz?… so slzami v očiach kladieme možno aj my takéto otázky… „

8.12. „Pohľady ľudí ticha privykli na šero a sú schopné ustavične nachádzať svetlo, ktorým je Boh. Lebo Boh je v skrytosti, zahalený závojom, ktorý môže poodhaliť len ticho.“

7.12. „Ak človek vidí v Božom mlčaní len prejav rezignácie, nezáujmu a bezmocnosti Boha, ťažko môže preniknúť do jeho nevýslovného tajomstva.“

6.12. „Cirkev môže tvrdiť, že ľudstvo je dieťaťom tichého Boha a ľudia sú potom synmi a dcérami ticha.“

5.12. „Duchovne založený človek, ktorý zakúsil Boha, vníma ticho a Boha ako jedno a to isté.“

4.12. „Ako sa človek skutočne môže stať bytosťou na obraz Boha? Musí vojsť do ticha…“

3.12. „Upriamme pozornosť na najskrytejšie udalosti, ktorých tajné pramene sú stratené v Bohu, neprístupné ľudským pohľadom.“

Pozývame aj teba, pridaj sa k nám a preži tento ADVENT v TICHU svojho srdca. Každý deň ti prinesieme inšpiráciu, ktorá môže pohnúť tvoje srdce, aby sa ponorilo do TICHA, “kde jedinou potravou je Božie Slovo, ktoré ti umožní budovať svoj život na tom, čo je PODSTATNÉ!”