Posvätenie krížovej cesty v Košiciach

Slávnosť sv.Vincenta v Košiciach bola tohto roku obohatená o posvätenie krížovej cesty v interiéri i exteriéri nášho domu. Po svätej omši, ktorú celebroval nový p.dekan Alan Tomáš, posvätil najprv krížovú cestu v kaplnke a po nej sme vyšli do skromného „prírodného“ areálu nášho domu uprostred bytoviek a domov, kde sa táto krížová cesta nachádza. Na jar tohto roku, keď sa u nás konali duchovné cvičenia a následne v spojitosti s opatreniami pandémie Covid 19, sme zistili, že potrebujeme využiť aj tento priestor k modlitbe. Hľadali sme, kto by nám s realizáciou krížovej cesty pomohol. Vytýčili sme miesta, kde sa budú jednotlivé zastavenia nachádzať a s Božou pomocou i pomocou dobrých ľudí sa toto dielo uskutočnilo. Myšlienka zhotoviť krížovú cestu na tak malom kúsku zelene bola inšpirovaná túžbou putovať na Kalváriu a pri jednotlivých zastaveniach rozjímať nad Ježišovým utrpením a jeho láskou k nám. Skladať pri jeho nohách svoje starosti i starosti tých, za ktorých sa modlíme, ktorým slúžime a vyprosujeme milosti pre ich život.