DEO GRATIAS!

Náš Provinciálny direktor o. Jozef Garaj CM zavŕšil dnešným dňom 12 ročnú službu v tomto úrade. Počas týchto rokov verne animoval a duchovne sprevádzal všetky sestry. Nech už to bolo počas osobných rozhovorov na duchovných cvičeniach či na pastoračných návštevách v komunitách, slúžením sv.omší počas vincentských sviatkov… Osobitne sa venoval dievčatám a sestrám v počiatočnej formácii i sestrám bližšie k večnosti na poslednej ceste k ich Ženíchovi. Vždy bol pre nás k dispozícii svojím otvoreným vincentským srdcom ochotným vypočuť i poradiť. Za všetky podoby tejto služby mu všetky zo srdca ďakujeme. Nech vám všetko Pán odmení! Vkladáme vás do svojich modlitieb i naďalej a vyprosujeme Božie požehnanie v ďalšej službe! Pri tejto príležitosti sme sa opýtali našich spolusestier, ako by ony vyjadrili svoju vďaku:

Za čo zvlášť chceš poďakovať o. direktorovi Jozefovi za uplynulé obdobie jeho služby Provinciálneho direktora?

Sestra (54 rokov povolania): Uplynulo obdobie vašej požehnanej služby Provinciálneho direktora DKL. Vrúcna vďaka patrí predovšetkým dobrotivému Pánu Bohu, že vo vašej službe nám preukazoval veľkú starostlivosť o nás. Dnes vám chcem poďakovať za prijatie a plnenie tejto náročnej a obetavej služby, ktorá si vyžadovala osobitný dar – disponibilitu pre veľké a malé životné problémy a ich správne riešenie v duchu vincentskej spirituality. Tieto dary sme u vás nachádzali. Nech vám to dobrotivý Nebeský Otec mnohonásobne odplatí. Osobitne ďakujem za ochotné individuálne venovanie sa, či to bolo pre vás časovo vhodné alebo menej vhodné. Ďakujem vám za prispôsobenie sa intelektuálnej úrovni jednotlivej sestre. Každá bola prijatá a chápaná, bez zábran ako u svojho ocka. Do vašich budúcich rokov budem i naďalej prosiť za vás u nášho Spasiteľa.

Sestra (39 rokov povolania): Vo vašej službe direktora ste mal rovnako rád všetky sestry, bol ste „OTCOM“ – zvlášť posledné roky direktorstva. V službe ZZM vám zvlášť ďakujem za vašu bezhraničnú, ba veľmi radostnú ochotu byť vždy k dispozícii pre ZZM. Veľmi rád ste chodieval do farností posväcovať kaplnky Panny Márie a dávať pre členov ZZM duchovné cvičenia. Ďakujem za každú účasť na formačných dňoch pre členov ZZM, kde ste odovzdával svoju lásku k Písmu Svätému a k Panne Márii.

Sestra (20 rokov povolania):  Ďakujem za vašu pohotovosť kedykoľvek nám poslúžiť, za to, že vám vždy išlo o naše duchovné dobro, za príklad pokory a za horlivosť, s akou ste nás sýtil Božím Slovom. 

Sestra (5 rokov povolania): O. direktora som spoznala v čase, kedy som sa začala intenzívnejšie zaujímať o život DKL. Bol neodmysliteľnou súčasťou našich stretnutí počas celého obdobia formácie – v kandidatúre, postuláte, v seminári a aj teraz v misii. Za dochádzku by si zaslúžil 1*. Myslím, že mu veľmi záležalo na nás. Preto by som vám najskôr chcela poďakovať za váš záujem o nás – mladé sestry. Skutočný a osobný. Za vašu otcovskú lásku. Potom za príklad modlitby a pokory. Za humor aj trpezlivosť. Za otvorenosť i ochotu odpovedať na otázky. A aj za to, že ste sa nás snažil nakaziť tým, aby sme skrutovali Sv. Písmo.  Pre mňa ste o. direktor Jozef taký „dobrý tatko“, za ktorým sa nemusím báť prísť. A viem, že aj po skončení úradu, keď vás o niečo požiadam, budete mať čas a otvorené srdce 🙂

Sestra (35 rokov povolania):

Dvanásť rokov uplynulo od onoho času,

keď ste Pánu Bohu riekli „ÁNO“ k jeho hlasu.

Direktorom Provincie stali ste sa malej,

záväzok ste tým prijali viesť ju verne ďalej.

Dnes vám chceme poďakovať za služby tak cenné

a váš ďalší kňazský život Bohu zverujeme.