po+ld+jp = DC

Ako sa dá najlepšie využiť čas, ak spojíte začiatok pôstneho obdobia (po), lockdown(ld) a u niekoho aj jarné prázdniny (jp)? No predsa duchovnými cvičeniami! (DC) Tento čas, čas exercícií môže byť pre každého človeka príležitosťou, aby sa posunul o kúsok bližšie k Bohu. Preto sa aj sestry našej Košickej komunity vydali na túto cestu v dňoch od 19. – 27.februára 2021 pod vedením o.Romana Haška tentokrát s Pannou Máriou. V tomto čase počúvajúceho mlčania nás Panna Mária pozvala pozrieť sa na jej život z rôznych uhlov. Učila nás byť ženou a ukázala ako napĺňať úlohu dcéry. Voviedla nás do úzkeho vzťahu so svojím ženíchom sv.Jozefom, ktorého rok teraz prežívame. Cez nebezpečné 3D osobnostných defektov = dôležitosť, dokonalosť a direktívnosť nám odhalila svoju veľkosť a výnimočnosť v tom, že ju nedosiahla vlastným snažením, ale že ju práve takouto urobil Boh. Ukázala nám aj návod, ako sa k takejto veľkosti môžeme aspoň priblížiť a to skrze Dôležité 3P = pokoru, poníženosť a poslušnosť. Určite to nie je všetko, čo nám v tomto čase o sebe odhalila a kam nás pozvala. Preto dovoľme počúvajúcim vystúpiť z mlčania a dajme priestor samotným sestrám…

  • Oslovil ma fakt, že Boh vybral pre mňa mojich rodičov. Ja som si ich nezvolila a ani oni si nezvolili mňa. Lebo: „ak sa nezmierim s vlastným príbehom, nedokážem urobiť ani ďalší krok. Prvým krokom skutočného vnútorného uzdravenia je prijatie vlastnej osobnej histórie a v nej toho, čo sme si v našom živote nezvolili.“(pápež František – Patris corde)To mi pomohlo vyrovnať sa so skutočnosťou, že práve tých mojich rodičov mi vybral Boh a to, do akej rodiny ma postavil, bolo pre mňa to najlepšie. Prestala som sa zaoberať myšlienkou, že ak by som mala iné podmienky, môj život by bol ľahší. A to je pre mňa veľká milosť!
  • Pre mňa odrazovým mostíkom bude asi to, že chcem prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom (lebo cieľom nášho života je milovať Boha z celého srdca…) ako zamilovanie na úrovni intímneho vzťahu, lebo ak tak nie je, potom hľadám lásku inde: v správaní ľudí, v hľadaní výhod, v súperení…
  • Myslím, že som mohla zakúsiť Máriin vrúcny materinský vzťah ku mne. ĎAKUJEM ZA TO! Chcem ju spolu s Ježišom pozývať do všetkého v mojich dňoch. A učiť sa od nej, dôverovať bez výhrad. 😊 Nech je za všetko zvelebený Boh!
  • Nanovo som si uvedomila, aké je dôležité byť darom pre iných. Láska je sebadarovaním. A ak darujem seba, svoj čas, svoje schopnosti do služby Bohu, ktorý je najväčším Darom, to bude dávať zmysel môjmu životu. Prosím Pána, aby mi pomáhal byť darom pre tých, s ktorými žijem a ku ktorým ma posiela, a nie byť „pani dôležitou“.
  • V chválospeve Panna Mária spieva: „ mocnárov zosadil z trónov…“ chcem prosiť Pána, aby On svojou mocou zosadil z trónu môjho srdca všetkých súperov, ktorí chcú zaujať miesto v mojom srdci alebo v myšlienkach….prosím Pána, aby som dobre myslela o druhých, priala im dobro a požehnávala ich.
  • Panna Mária je mi vzorom v plnení Božej vôle vo všetkom. Žila všedný život ženy, matky, vdovy – chodila pre vodu k spoločnej studni. Ale robila to nevšedne, s veľkou láskou a pre Boha. Žiadne jej osobné výmysly. Plnila Božiu vôľa v situáciách čo jej vo všednom dni poslal Boh. Do toho vložila celú lásku svojho srdca. Tak i ja chcem prijať všetko to, čo Boh pošle i teraz v čase Pandémie – žiť živú vieru, lásku k Bohu a k blížnym ako Mária.
  • Som vďačná za uvedomenie si a prežitie skutočnosti, že Panna Mária bola dcérou svojich rodičov. Áno, logické a prirodzené to je, ale predsa až teraz som si to uvedomila plnšie. A dokonca: dcéra rodičov – ktorí na rozdiel od Nej – mali svoje slabé stránky. Toto poznanie mi pomohlo prežiť „u nich a s nimi“ príjemnú rodinnú atmosféru. A tiež ma pozvalo k ešte intenzívnejším modlitbám a obetiam za vlastnú rodinu. (okrem vďaky 😊 )
  • Ďakujem ti, Panna Mária, za trpezlivé tiché čakanie pred dverami môjho srdca. Pozývam ťa rada a veď ma v mojom živote, pri rozhodovaní, modlitbe, službe, v komunite i všetky spolusestry, chudobných, vzdialených od Boha.