Vstup do Spoločnosti dcér kresťanskej lásky

Tohtoročná slávnosť sv. Lujzy de Marillac v provinciálnom dome DKL v Nitre bola výnimočná nie len tým, že sme si pripomenuli 100 rokov od jej blahorečenia, ale aj tým, že postulantka Simonka Trecaková sa stala novou členkou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Po období kandidatúry a postulátu, počas ktorých spoznávala život dcér kresťanskej lásky a rozlišovala svoje povolanie, si dnes obliekla ich rúcho a vykročila na cestu života obetovaného Kristovi v službe chudobným.

Po slávnostnom a zároveň jednoduchom obrade prijatia do Spoločnosti, ktorý sa konal v kaplnke Provinciálneho domu v Nitre, nasledovala svätá omša, ktorú celebroval p.Jozef Garaj, CM provinciálny direktor sestier.

Sestry Slovenskej provincie sa tomu tešia a s vďačnosťou sprevádzajú sestru Simonu svojimi modlitbami aj v tejto etape formácie. Čas seminára je privilegovaným obdobím formácie, je etapou vnútorného prehlbovania, osvojovania si ducha povolania dcéry kresťanskej lásky a života v sesterskom spoločenstve.