DEVIATNIK K FATIMSKEJ PANNE MÁRII (pred zasvätením Ruska a Ukrajiny pápežom Františkom 25.3.2022)

S VEĽKOU LÁSKOU A DÔVEROU SA PRIDAJME dnes k pápežovi Františkovi, zúčastnime sa slávenia sv.omše, samotného ZASVӒTENIA… ak by sme nemohli tak aspoň súkromne…

Celý text zasvätenia: Úkon zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, miluješ nás a poznáš nás: nie je pred tebou skryté nič z toho, čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, tvoju prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš k Ježišovi, Kniežaťu pokoja. Ale my sme stratili cestu pokoja. Zabudli sme na poučenie z tragédií minulého storočia, na obete miliónov ľudí, ktorí padli vo svetových vojnách. Nedbáme na záväzky, ktoré sme ako Spoločenstvo národov prijali, a zrádzame sny národov o mieri a nádeje mladých. Ochoreli sme na chamtivosť, uzavreli sme sa do nacionalistických záujmov, nechali sme sa vyprahnúť ľahostajnosťou a paralyzovať sebectvom. Uprednostnili sme ignorovanie Boha, žili sme s našimi klamstvami, živili agresiu, potláčali životy a hromadili zbrane, pričom sme zabudli, že sme strážcami svojho blížneho i samotného spoločného domova. Vojnou sme zničili záhradu zeme, hriechom sme zranili srdce nášho Otca, ktorý chce, aby sme boli bratmi a sestrami. Stali sme sa ľahostajnými voči všetkým a všetkému okrem seba. A s hanbou hovoríme: Odpusť nám, Pane! V biede hriechu, v našich námahách a krehkostiach, v tajomstve neprávosti zla a vojny nám ty, svätá Matka, pripomínaš, že Boh nás neopúšťa, ale naďalej na nás hľadí s láskou, túži nám odpustiť a znovu nás zodvihnúť. On sám ťa daroval nám a do tvojho nepoškvrneného Srdca vložil útočisko pre Cirkev a pre ľudstvo. Z božskej dobroty si s nami a aj v tých najstiesnenejších zvratoch dejín nás vedieš s nežnosťou. Preto sa k tebe utiekame, klopeme na dvere tvojho Srdca, my, tvoje drahé deti, ktoré sa nikdy neunavíš navštevovať a pozývať k obráteniu. V tejto temnej hodine nám príď na pomoc a poteš nás. Opakuješ každému z nás: „Nie som tu azda ja, tvoja Matka?“ Vieš, ako rozviazať spleť našich sŕdc a uzly nášho času. Vkladáme do teba svoju dôveru. Sme si istí, že najmä v čase skúšky neodvraciaš zrak od našich prosieb a prídeš nám na pomoc. Tak si to urobila aj v Káne Galilejskej, keď si urýchlila čas Ježišovho vystúpenia a uviedla jeho prvé znamenie svetu. Keď sa hostina zmenila na zármutok, povedala si mu: „Nemajú vína“ (Jn 2, 3). Zopakuj túto výzvu Bohu ešte raz, ó Matka, pretože dnes nám došlo víno nádeje, rozplynula sa radosť, rozriedilo sa bratstvo. Stratili sme ľudskosť, premárnili sme mier. Stali sme sa schopnými všetkého násilia a ničenia. Naliehavo potrebujeme tvoj materinský zásah. Prijmi teda, Matka, túto našu prosbu. Ty, hviezda morská, nedovoľ, aby sme stroskotali vo vojnovej búrke. Ty, archa novej zmluvy, inšpiruj projekty a cesty zmierenia. Ty, „nebeská zem“, vráť svetu Boží súlad. Uhas nenávisť, utíš pomstu, nauč nás odpúšťať. Osloboď nás od vojny, ochráň svet pred jadrovou hrozbou. Kráľovná ruženca, prebuď v nás potrebu modliť sa a milovať. Kráľovná ľudskej rodiny, ukáž ľuďom cestu bratstva. Kráľovná pokoja, vypros svetu pokoj. Tvoj plač, Matka, nech pohne našimi zatvrdnutými srdcami. Nech slzy, ktoré si za nás vyronila, dajú opäť rozkvitnúť tomuto údoliu, ktoré vysušila naša nenávisť. A kým hluk zbraní neutícha, nech nás tvoja modlitba disponuje k pokoju. Nech tvoje materinské ruky pohladia tých, ktorí trpia a utekajú pod ťarchou bômb. Nech tvoje materinské objatie uteší tých, ktorí museli opustiť svoje domovy a svoju krajinu. Nech nás tvoje bolestné Srdce pohne k súcitu a povzbudí nás, aby sme otvárali dvere a starali sa o zranené a trpiace ľudstvo. Svätá Matka Božia, keď si stála pod krížom, Ježiš, vidiac pri tebe učeníka, povedal: „Hľa, tvoj syn“ (Jn 19, 26): tak ti zveril každého z nás. Potom učeníkovi, každému z nás, povedal: „Hľa, tvoja matka“ (v. 27). Matka, teraz ťa túžime prijať do nášho života a do našich dejín. V túto hodinu stojí ľudstvo, vysilené a zmätené, pod krížom spolu s tebou. A potrebuje sa ti zveriť, zasvätiť sa Kristovi prostredníctvom teba. Ukrajinský a ruský ľud, ktorý ťa s láskou uctieva, sa k tebe utieka, zatiaľ čo tvoje srdce bije za nich a za všetky národy, ktoré decimuje vojna, hlad, nespravodlivosť a bieda. Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Prijmi tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou; daj, aby prestala vojna a vypros svetu mier. „Áno“, ktoré vyšlo z tvojho Srdca, otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; veríme, že skrze tvoje Srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta. Nech sa skrze teba vyleje na zem Božie milosrdenstvo a nech naše dni opäť poznačí sladký rytmus pokoja. Žena, ktorá povedala „áno“, na ktorú zostúpil Duch Svätý, vráť medzi nás Božiu harmóniu. Rozptýľ vyprahnutosť našich sŕdc, ty, ktorá „si živým prameňom nádeje“. V tvojom lone sa Ježiš stal človekom, urob z nás tvorcov spoločenstva. Kráčala si po našich cestách, veď nás na cesty pokoja. Amen.🙏

9.DEŇ

Každému rozjímaniu predchádza nasledujúca modlitba: 

Všemohúci Bože, darca každého dobra, vzdávam Ti vďaky za všetky tie milosti, ktorými si obdaril blahoslavenú Pannu Máriu, a za všetky dobrodenia,
ktoré nám udeľuješ na jej orodovanie.
Preto i teraz v mene tejto blahoslavenej Panny s poníženým srdcom utiekam sa k Tebe
a pokorne prosím: daj mi svoju milosť,
aby som tento deň mohol(a) prežiť
na tvoju slávu a na úžitok mojej spásy.
Skrze Krista, Pána nášho. Amen.

IX. deň – MÁRIINO VERNÉ SRDCE

Máriino Srdce nám predstavuje tú najstálejšiu a najúprimnejšiu vernosť. Uvažujme teda o vernosti Máriinho Srdca, obdivujme ju, ale aj nasledujme. Keď Ježiša pri ukrižovaní opustili aj najvernejší učeníci a najlepší priatelia, ostalo mu verné len jediné srdce, Srdce jeho Matky Márie. Ona ho sprevádzala až pod kríž. A ani tam ho neopustila, ale stála pri ňom aj vtedy, keď umieral. A keď z kríža zložili jeho telo, prijala ho do svojho náručia. Porovnajme svoje srdce so Srdcom Máriiným a uvažujme nad svojou vernosťou Bohu. Môžeme uvažovať, aký škaredý je hriech nevernosti, no o to krajšia a šľachetnejšia je cnosť vernosti. A predsa musíme so žiaľom priznať, že nám ľudom nič nie je také prirodzené ako nevernosť. Najmä nevernosť voči Bohu. Chvíľku sa k nemu približujeme a zas sa od neho vzďaľujeme. Niekedy by sme chceli byť hneď a zaraz najzbožnejšími. Inokedy sa zas dopúšťame najväčších ústupkov. Pri spovedi sľubujeme, že budeme viesť príkladný život, že v úzkostiach a biedach budeme trpezliví, vyslovujeme tie najkrajšie sľuby a predsavzatia. Ale ako dlho nám vydržia? Splníme všetko, čo si zaumienime? Kto nám pomôže z tejto nevernosti? Jediným riešením je utiekať sa k Ježišovi, ku ktorému nás privádza verné Srdce jeho najsvätejšej Matky. Preto prosme Spasiteľa: Ježišu, Syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami. Daruj nám srdce, ktoré by sa vždy a všade verne pridržiavalo teba a tvojich prikázaní. O to ťa prosíme v mene milostivého a najvernejšieho Srdca tvojej Matky.

Modlitba

Najvernejšie Máriino Srdce,
neopúšťaj nás, svoje krehké a neverné deti, ktoré sa teraz utiekajú k tebe.
Ó, presladká Božia Matka,
prosíme, prijmi nás do svojho Srdca,
od ktorého nás ani svet, ani peklo,
ani pokušenie, ani bieda nemôžu odlúčiť. Ochraňuj nás od nestálosti,
aby sme ti ostali verní navždy. Amen.

VIII. deňMÁRIINO PEVNÉ A VYTRVALÉ SRDCE
Pozrime sa na Pannu Máriu a rozmýšľajme o stálosti jej srdca. Myslime na to, ako bolo po celý jej život celkom zasvätené Bohu.
Každá Máriina čnosť bola pevná a stála. Takou bola aj vo viere, lebo neochvejne verila, že Ježiš je všemohúcim Bohom. V tejto viere jej neprekážalo, že ho v Betleheme položila do jasieľ ako chudobné a celkom opustené dieťa, že ho musela niesť do Egypta, aby sa vyhli  vražedným rukám Herodesa, ba ani to, keď ho videla ukrižovaného ako zločinca.
Pevná a stála bola jej nádej. Pri umučení a smrti Pána Ježiša aj apoštoli a učeníci pochybovali, či by naozaj Kristus vstal z mŕtvych (Lk, 24, 21), ale ona si bola istá nádejou. Pevná a stála bola jej láska. Veď bez strachu sprevádzala Pána Ježiša po krížovej ceste na Kalváriu a postavila sa pod kríž, na ktorom umieral jej milovaný Syn. Pevná a stála bola jej poslušnosť, poníženosť a vôbec všetky jej čnosti.
A my? Poznáme túto kresťanskú čnosť? Môžeme dokázať, že s verným srdcom konáme skutky lásky na Božiu chválu a na spásu nás i našich blížnych? Máme odvahu pevne sa postaviť voči všetkým ťažkostiam? Pamätajme na to, že neraz bol jediný hrdinský skutok základom i počiatkom svätosti mnohých svätcov. Určite sme mali mnoho príležitostí na vykonanie dobra, ale nie všetky sme využili, pretože raz nám chýbala ochota, inokedy odvaha. Aj pri mnohých predsavzatiach rýchlo poľavíme, pretože nemáme pevné a stále srdce, ochotné prinášať obety.

Modlitba
Ó, pevné a vytrvalé Srdce našej Matky,
pomôž nám prekonať každú našu slabosť
a daj nám silu,
aby sme zvíťazili nad každým hnevom
a trpkosťou v problémoch a úzkostiach života. Amen.

VII. deňĽUDÍ MILUJÚCE MÁRIINO SRDCE
Uvedomujme si, akou veľkou láskou k ľudom horí Srdce Panny Márie! Mária nám neraz dala príklad tejto svojej lásky. Vydáva sa na cestu, nedbá na jej ťažkosti, ponáhľa sa cez vrchy a doliny k svojim príbuzným. Tam strávi tri mesiace v službe svojej príbuznej, Alžbete.
Na svadbe v Káne vidiac, že sa minulo víno pre hostí, pohnutá milosrdenstvom prosí svojho Syna o pomoc.
Jej láska objíma všetkých a nevynecháva ani tých najväčších hriešnikov.
Hoci jej milujúce srdce už neprebýva na zemi, nič sme tým nestratili. Ba naopak, získali sme. Lebo keby Mária stále žila na zemi, jej Srdce by bolo prospešné len tým ľudom, ktorí by mali možnosť stretnúť sa ňou. Ale keď je prenesená do neba, je všetkým rovnako blízka, rovnako nás vidí, chápe, cíti s nami, a tak sa stáva najbližšou Matkou celému kresťanstvu, ba celému ľudstvu.
Akým veľkým potešením je pre nás pohľad na láskyplné Srdce Panny Márie! Toto materinské Srdce stále žije a miluje nás. Je najbližšie k Bohu, prameňu všetkého dobra, a preto nám môže rýchlo a účinne pomáhať v biede.
Ako svieti slnko na oblohe, tak z neba svieti Máriino Srdce na všetkých ľudí a ohrieva nás lúčmi svojej lásky.
Spravodliví aj hriešnici dosiahnu na jej príhovor mnohé Božie dary. A my, nemali by sme jej preukazovať väčšiu dôveru a lásku?

Modlitba

Milovania najhodnejšie Máriino Srdce,
ty si po Bohu naša jediná nádej.
Prosíme ťa, vypros nám od Pána
trpezlivé, pokorné, láskavé, zmierlivé, dobrotivé a blížnych milujúce srdce. Amen.

VI. deňBOHA MILUJÚCE MÁRIINO SRDCE
Pohliadnime na preblahoslavenú Pannu a rozjímajme nad jej obdivuhodnou láskou k Bohu, ktorou horelo jej Nepoškvrnené Srdce. Boh, ktorý stvoril toto Srdce, aby ho milovalo, hneď pri jeho stvorení  ho urobil schopné takej lásky, akej srdcia iných ľudí nie sú schopné.
Panna Mária v čase, keď vo svojom živote počala Ježiša, spoznala v ňom svojho najmilostivejšieho Stvoriteľa a už vtedy sa k nemu obrátila s najväčšou vnútornou láskou. Je naozaj obdivuhodné, ako zázračne rástla táto láska v srdci Panny Márie a ako sa prejavovala v každodenných skutkoch počas celého jej života.
Hľadiac na Máriinu lásku musí si položiť otázku aj každý z nás: Ako milujem Boha? – Nech prameň lásky, akým horelo Máriino Srdce, je aj pre nás inšpiráciou a roznieti v nás oheň lásky k nášmu Stvoriteľovi. Naše srdcia sú chladné k ľudom a často aj k samému Bohu. Nemilujeme toho, ktorý je nadovšetko hodný našej lásky; ktorý nás miloval už vtedy, keď sme ho my ešte nemohli milovať, ktorý nás od nášho narodenia až podnes obdarúva nespočetnými milosťami a dobrodeniami.
Prečo sme takí skúpi na lásku k Bohu? Nik na svete nám ju tak neodplatí ako sám Pán.

Modlitba
Milujúce Máriino Srdce, horiace plameňom lásky k Bohu, prosíme ťa, obmäkči naše necitlivé a kamenné srdcia a vynahraď Bohu našu nedostatočnú lásku. Zapáľ nám srdcia ohňom takej lásky, akou budeme spolu s tebou milovať nášho Boha,  Stvoriteľa, Vykupiteľa a Posvätiteľa. Amen.

V. deňMÁRIINO TRPEZLIVÉ SRDCE
Uvažujme nad tým, s akým trpezlivým srdcom znášala preblahoslavená Panna všetky úzkosti a trápenia pozemského života. Trpela, aby mohla byť našou Matkou tak, ako bola Matkou Vykupiteľa. Trpela vďačne, lebo chcela byť vo všetkom podobná svojmu božskému Synovu. Chcela mať účasť aj na jeho utrpení. Trpela dobrovoľne a s pokojom v srdci, pričom bola pripravená znášať akékoľvek ťažkosti.
Naše srdcia sa často búria, sú plné nepokoja a netrpezlivosti. Pohliadnime však na najtrpezlivejšie Máriino Srdce a učme sa od nej. Toto najnevinnejšie a najsvätejšie Srdce muselo znášať tie najhroznejšie trápenia. My sme obťažení hriechmi a všemožne sa vyhýbame akémukoľvek utrpeniu. Avšak nebeské kráľovstvo môžeme dosiahnuť jedine cestou kríža. Musíme si uvedomiť, že nie všetky kríže a trápenia sú také hrozné, za aké ich pokladáme. Trápenia sú vlastne dobré, „lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna“ (Hebr 12, 6).
Veď inak by Boh nedopustil utrpenie na svojho Syna, na jeho najsvätejšiu Matku a svätých. Ďakujme preto Bohu, že dopúšťa na nás aj trápenie. Zamilujme si prostriedky, v ktorých môžeme objavovať veľkosť Božej lásky a jeho blízkosť. Kríž a utrpenie sa môžu stať našimi najväčšími dobrodincami, ktorí nás ochránia od pekelného ohňa a dajú nám príležitosť na konanie dobrých skutkov. Tiež nám pomáhajú dosiahnuť nebeské kráľovstvo. Môžeme teda pokladať rozličné trápenia za svojich nepriateľov?

Modlitba

Blahoslavená Panna Mária, pokorne prichádzame k tebe, zvelebujeme tvoje trpezlivé Srdce, a prosíme ťa,
vypros nám u svojho Syna Ježiša milosť,
aby sme vedeli s trpezlivým srdcom znášať trápenia pozemského života
a s láskou niesť svoj každodenný kríž. Amen.

IV. deňMÁRIINO NAJPONÍŽENEJŠIE SRDCE
Pozrime sa na najkrajšiu čnosť Panny Márie, na poníženosť jej Srdca a rozjímajme o nej. Poníženosťou sa stala tým, čo na nej obdivuje celý svet. Poníženosť ju povýšila na hodnosť Božej Matky. Poníženosť bola základom, na ktorom sa jej láska upevnila.
Boh veľmi miluje toho, kto je ponížený. Doslova má záľubu v tom, keď môže povýšiť ponížených. No my, hoci cítime našu duchovnú chudobu a nedostatok opravdivých čností, predsa sa nechceme nechať ponížiť. Sväté písmo nás však učí, že „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ (Jak 4, 6). Mária je pre nás so svojím poníženým Srdcom zdrojom inšpirácie. Potrebujeme jej mocné orodovanie, potrebujeme sa utiekať k jej Nepoškvrnenému Srdcu . Práve ona je vo svojej poníženosti pripravená znížiť sa k nám a vypočuť naše prosby.
Modlitba, ktorá pochádza z jej poníženého Srdca, pristupuje k Božiemu trónu, a nevzdiali sa odtiaľ, kým nevyprosí Božiu milosť. Keď Mária pokorne prosí za hriešne duše, jej najmilší Syn nikdy  neodoprie prosbu jej materinského Srdca.
Preto sa s dôverou obracajme na ňu a prosme o milosti, aby nám jej ponížené Srdce, ktoré sa za nás prihovára, pomohlo v našich potrebách.

Modlitba

Najponíženejšie Máriino Srdce,
ty svojou poníženosťou všetko vymôžeš u Boha; prosím ťa, vypros nám opravdivú poníženosť srdca, ktorú si uchováme až do poslednej hodiny nášho života. Amen.

III. deňMÁRIINO NAJPOSLUŠNEJŠIE SRDCE
Uvažujme, akým poslušným a poníženým srdcom slúži Panna Mária Bohu. Božie príkazy vždy plnila, hoci sa na ňu mnohé nevzťahovali a nebola povinná ich zachovávať. Napríklad,  hoci bola nepoškvrnená, podrobila sa zákonu očisťovania ako iné ženy. Jej ponížené Srdce bolo také poslušné, že sa z lásky k Bohu podrobila aj ľudom. Akú ťažkú cestu vykonala so svätým Jozefom, svojím ženíchom, do Betlehema, len aby poslúchla svetského panovníka. Takto poslušné a ponížené by malo byť aj naše srdce. Poslušné najprv Bohu, potom ľuďom, ktorých Boh nad nami ustanovil. Týchto máme poslúchať vo všetkom, čo neodporuje Božiemu zákonu, nehľadiac na ich poklesky a chyby. Buďme teda poslušní. V predstavených si ctime samého Ježiša Krista a poslušnosť  bude pre nás ľahšou. Buďme si istí, že ten, z ktorého moci panujú  králi a mocnári, nadmieru odplatí našu poslušnosť a trpezlivosť.

Modlitba

Najposlušnejšie Máriino Srdce, pomôž nám meniť naše srdcia, ak sú zlé alebo neposlušné, a vypros nám poslušnosť a pokoru vždy ochotne plniť Božie i ľudské zákony, ktoré chránia dobro. Amen.

II. deňMÁRIINO NAJSVÄTEJŠIE SRDCE
Rozjímajme o svätosti Srdca blahoslavenej Panny. Toto Srdce je po Ježišovom Srdci najdokonalejšie a najsvätejšie. Je chrámom všetkej svätosti, pretože presahuje aj svätosť anjelov, aj svätosť ľudí.
Pre túto dokonalú svätosť spočíva na ňom Božie zaľúbenie a Boh jej neodmietne žiadnu prosbu, pretože práve svätosť dodáva silu jej prosbám.
Preto nás Cirkev učí prosiť Máriu slovami: „Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych“ a je presvedčená, že orodovanie Pánovej Matky nám viac vyprosí u Boha, ako prosby anjelov a svätých, hoci aj ich prosby sú silné, zvlášť v niektorých jednotlivých prípadoch.
V minulosti bývali chrámy miestami bezpečia, kde nešťastníci a hriešnici hľadali svoje útočisko a nesmela na nich siahnuť ani svetská vrchnosť.
Aj my máme svoje útočisko v Srdci Panny Márie ako v chráme svätosti, preto sa utiekajme k nemu a v ňom hľadajme potešenie i pomoc. Nikdy ho nenájdeme zatvorené, pretože Mária nikomu neodoprie lásku svojho Srdca.

Modlitba

Najsvätejšie Srdce blahoslavenej Panny Márie, prihováraj sa za nás u Boha.
Svojou svätosťou prikry naše slabosti,
aby sme to, čo nemôžeme dosiahnuť pre svoje hriechy, dostali na tvoje orodovanie. Amen.

I. deňMÁRIINO NEPOŠKVRNENÉ SRDCE
Uvažujme nad tým, ako pre slávnu Pannu Máriu bolo jej nepoškvrnené Srdce, teda jej neporušená čistota, prameňom a základom všetkej jej slávy. Pre túto svoju čistotu bola hodná stať sa Božou Rodičkou.
Máriino Srdce je také čisté, že nie poškvrnené je ani najmenším hriechom, že sa jej nedotkol ani len tieň prvotného hriechu. Je také čisté, že v ňom niet ani najmenšej náklonnosti na hriech.
Túto neporušenosť jej srdca môžeme pripodobniť k neporušenosti Ježišovho Srdca, pretože Máriino Srdce je podobne ako Srdce Ježišovo čisté od každého hriechu, iba s tým rozdielom, že Ježišovo Srdce bolo nepoškvrnené v podstate svojej prirodzenosti a Srdce Máriino len pomocou milosti.
A teraz rozjímajme nad sebou a Márinno Srdce nech nám slúži ako obraz, v ktorom by sme mohli vidieť svoje vlastné srdce.
Utiekaj sa k tomuto Nepoškvrnenému Srdcu Matky a na jeho príhovor ťa Boh určite vyslyší: „Odlož náklonnosť k zlému a v Márii nájdeš Matku.“

Modlitba

Najčistejšie Srdce Panny Márie,
úprimne ťa prosíme,
očišť naše nečisté srdcia
a vlej do nich odpor voči každému hriechu. Blažené Máriino Srdce,
neporušené ani dedičným hriechom, vypros nám od Boha milosť
vyhýbať sa všetkým osobným
no najmä smrteľným hriechom. Amen.