skip to Main Content

ste LouiseLujza de Marillac sa narodila v r. 1591 v Paríži v šľachtickej rodine. Lujzin otec Ľudovít bol kapitánom kráľovskej stráže, počas života sa oženil dvakrát, no Lujza bola nemanželským dieťaťom. Jej detstvo bolo veľmi smutné, pravdepodobne nepoznala svoju matku a hoci ju mal jej otec veľmi rád, predsa Lujza od svojho narodenia nepoznala rodinný život. Otcovi však záležalo na Lujzinej budúcnosti a okrem hmotného zabezpečenia jej dal aj náležité vzdelanie a výchovu primeranú jej pôvodu. Niekoľko rokov strávila v kláštornej Škole sv. Dionýza v Poissy, ktorá patrila sestrám dominikánkam. Bolo to intenzívne formačné prostredie. Osvojila si základy filozofie, umenia, latinčiny, gramatiky, náboženstva a nadobudla aj dostatočné teologické poznatky. Po smrti svojho otca v r. 1604 Lujza musela zo školy odísť. Poslali ju späť do Paríža, kde bývala u istej chudobnej slečny, ktorá za skromný poplatok prichýlila aj iné dievčatá. V novom domove sa naučila viesť domácnosť. Bola praktická a vynachádzavá.

Keď Lujza dospela, chcela vstúpiť do kláštora kapucínok. Ale pre jej chatrné zdravie sa takLouise de Marillacnestalo. Podľa priania rodiny sa v r. 1613 vydala za Antona Le Gras, úradníka na dvore kráľovnej. V tom istom roku sa jej narodil syn Michal, ktorý bol jej trápením až do smrti. Jej manžel čoskoro ťažko ochorel a Lujza prežívala ťažkú krízu viery. 4. júna 1623 v Kostole sv. Mikuláša na Sviatok zoslania Ducha Svätého sa rozplynuli všetky jej pochybnosti a vnútorný hlas jej dal na vedomie, že príde čas, keď bude môcť zložiť rehoľné sľuby.

Pod vplyvom tejto udalosti Lujza začala odvracať pozornosť od svojho vlastného „ja“ a začala prejavovať záujem o chudobných, slabých a nešťastných. Po smrti manžela v r. 1625 sa stretla s Vincentom de Paul, ktorý sa stal jej duchovným vodcom. Za jeho pomoci a vedenia sa celkom oddala službe chudobným. Vincent de Paul jej dával konkrétne rady, zveril jej návštevy Bratstiev kresťanskej lásky a výchovu dedinských diev, ktoré neskôr utvorili Spoločnosť dcér kresťanskej lásky (1633). Spolu s nimi sa starala o nájdené a opustené deti, o vyučovanie chudobných dievčat, o chorých v nemocniciach, v ich domoch, o väzňov, o ranených vojakov, o galejníkov… Lujzina mnohostranná charitatívna činnosť bola dôkazom jej vysokej morálnej výšky. Korene a motívy tejto činnosti vychádzali z hĺbky jej duchovného života.

Lujza de Marillac zomrela v Paríži 15. marca 1660.louise-et-pauvres-735x1024
Život sv. Lujzy de Marillac je aktuálny aj pre moderného človeka, tak muža ako i ženu. V jej živote mali hlbokú ozvenu práve pálčivé problémy nášho storočia, najmä:

     Bola nemanželským dieťaťom – dnes, keď počet manželských rozlúk, rozvodov a nezákonných spolunažívaní značne vzrastá, deti pochádzajúce z týchto zväzkov si môžu uvedomiť, že aj ony sú povolané k vysokému morálnemu životu, ba k samej svätosti. Lujza im dáva príklad, ako možno vyrásť v čestné a bezúhonné osobnosti, napriek ťažkým rodinným podmienkam.

     Nepocítila materinskú nežnosť a nikdy nezakúsila rodinný život, čo ju poznačilo natoľko, že bola velmi úzkostlivá, citovo nestála a neurotická.

    Treťou veľkou starosťou bola výchova jej syna Michala.

Lujza de Marillac bola v roku 1934 pápežom Piom XI. vyhlásená za svätú. Pápež vo svojom prejave uviedol dôvody, prečo sa Cirkev rozhodla povýšiť Lujzu de Marillac na oltár a vyzdvihol aj aktuálnosť Lujzinej činnosti pre naše storočie. Povedal:ste louise
„Keďže ľudská rozumnosť nie je schopná nájsť účinné prostriedky a lieky proti zlám, na ktoré trpí naša doba, treba prosiť o pomoc zhora, modliť sa a pracovať. To, čo spravodlivé zákony, ľudská činnosť a úsilie často nemôžu dosiahnuť, to Božia láska dopriava našej horlivosti; tá láska, ktorá pohýnala aj Lujzu de Marillac k službe chudobným a chorým. Tá láska, ktorá je trpezlivá, nie je závistlivá, nevypína sa, ale verí všetko a znáša všetko. Tá láska, ktorou kráčame po stopách Ježiša Krista a pomáhame všetkým našim nešťastným bratom.“
V r. 1960 pápež Ján XXIII. vyhlásil Lujzu de Marillac za patrónku sociálnych kresťanských diel.

Back To Top
×Close search
Search