Nitra PD Seminár

Aktuálne tvorí našu komunitu 5 sestier. Seminár DKL je od roku 1992 súčasťou Provinciálneho domu v Nitre. Jeho existencia záleží od nových povolaní. Od v roku 2016, kedy bol po krátkej prestávke znovuotvorený, sa v ňom poskromne striedajú sestry, ktoré vstupujú do Spoločnosti. Komunitu Seminára tvorí direktorka, sestry, ktoré s ňou spolupracujú vo formácii a seminárske sestry.
Seminár je privilegovaným obdobím počiatočnej formácie, pretože je etapou vnútorného prehĺbenia, duchovného stvárňovania a osvojovania si ducha povolania. Životný štýl seminára podporuje ovzdušie mlčania, ktoré uľahčuje spojenie s Bohom. Denný poriadok je zostavený tak, aby bola zachovaná rovnováha medzi časom modlitby, odborným, komunitným a osobným štúdiom, deľbou a uvoľnením.
Súčasťou formačného plánu sú aj apoštolské stáže, ktoré majú u sestry podporiť osvojenie si vincentskej apoštolskej spirituality, pomôcť jej stať sa služobnicou Ježiša Krista v chudobných a nadobudnúť správny postoj ku konkrétnym situáciám chudobných, komunity i okolia.
Obdobie seminára trvá najmenej 16 mesiacov a 2 mesiace apoštolských stáží. Môže trvať aj dlhšie podľa potrieb sestry, ale nie viac ako dva roky (KKP, 648 § 3).